Skip to main content

Agrofeed menadžment kod živine

  • Sveobuhvatno upravljanje
  • farmom, optimizacija troškova
  • stočne hrane, serije hrane
  • prilagođene svakoj pojedinačnoj
  • farmi, kontrola i održavanje receptura, itd…